English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

H.E.-L.P. finns online

Under 2012 har H.E.-L.P. projektmedlemmar intensivt arbetat med att utveckla nationella versioner av HE-LP lärande plattform. Plattformen är bggd på
en öppen källkod och erbjuder en generisk struktur av grundläggande administrativ information som bör finnas i olika sjukhus.

Vad patienter egentligen vill ha

Under H.E.-L.P.-projektets första månader utarbetades en omfattande enkät, riktad till såväl patienter som sjukhuspersonal (läkare, sjuksköterskor och administrativ personal), med frågor om vilken sorts information gällande hälsa, sjukhus o.s.v. som de skulle vilja få och lämna genom portalen. De blev också tillfrågade om vilka kommunikations-metoder (särskilt IT-baserad kommunikation) som de skulle föredra och vilka tjänster de skulle uppskatta. Totalt 270 personer intervjuades i de olika samarbetsländerna (AT, DE, FI, GR, SE, IT och TR) för att bilda en solid informationsgrund inför utvecklingen av informations- och lärandeplattformen i H.E.-L.P.-projektet. Förutom detta har man analyserat mer än 100 sjukhuswebbsidor i samarbetsländerna. Resultaten har sammanställts i ett dokument, som nu finns att ladda ner via projektets hemsida (www.he-lp.eu).

Förbättrad kommunikation mellan sjukhus och invånare är H.E.-L.P.– projektets främsta mål

H.E.-L.P.-projektet finansieras genom EU:s Program för livslångt lärande och syftar till att förbättra kommunikationen mellan Europas sjukhus och invånare. Med en åldrande befolkning, allt fler fall av kronisk sjukdom och ständigt stigande kostnader utmanas vårdgivare att hitta nya sätt att samarbeta och kommunicera med patienter.

Att tillhandahålla information och kommuni-kationskanaler genom användandet av Inter-netbaserad teknik, i synnerhet web 2.0, är vårdens nya utmaning.

help-generic-team-ssubiaco-600.jpg

Åtta europeiska organisationer (sjukhus, vårdgivare, universitet, konsulter o.s.v.) från sju länder (AT, DE, GR, FI, IT, SE and TR) har inlett ett två år långt samarbete för att skapa en informationsportal för sjukhus och hälsoorganisationer över hela Europa.

Baserat på en europeisk undersökning av invånare/patienter så väl som vårdpersonal i de deltagande länderna kommer viktiga faktorer och prioriteringar med avseende på innehåll att identifieras och användas som underlag för en masterversion av portalen. Masterversionen kommer sedan att anpassas till nationella versioner som kan testas i riktiga situationer av deltagarna.

De viktigaste resultaten av H.E.-L.P-projektet kommer vara:

  • Europeisk undersökning om kommunikation mellan sjukhus och patienter
  • Masterversion av en informations-portal för sjukhus i Europa
  • Nationella versioner av portalen för AT, GR, IT, FI, SE och TR
  • Pilotimplementation H.E.-L.P.-portalen i dessa länder
  • H.E.-L.P-handbok med guidelines och kvalitetsnormer för sjukhus
  • H.E.-L.P.-pris för de sjukhus som uppfyller kvalitetsnormerna i sin kommunikationspolicy
  • Projektwebbsida med informations-material

Invandring – en utmaning för sjukhus

I många europeiska länder är massinvandring ett nytt fenomen som leder till nya situationer och lösningar i vården. I synnerhet är språkförbistringen en stor utmaning och vården måste använda sig av lämpliga kommunikationsstrategier.

help-generic-helicopter-600.jpg

Detta är varför H.E.-L.P.-projektets centrala fokus ligger på just den här utmaningen och informationsportalen kommer att finnas på de två största minoritetsspråken i de deltagande länderna.

Mer information om projektet

Mer information om projektet och dess resultat finns på www.he-lp.eu.

Webbsidan kommer uppdateras regelbundet. En länk till portalen kommer så fort den är färdig.

Kontakta projektdeltagaren närmast dig

Vill du ha mer information om projektet, kontakta projektdeltagaren närmast dig!

Österreich:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Tyskland:
INIT Developments Ltd.
Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Finland:
Karier Oy
Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

Grekland:
National School of Public Health
Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Italien:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Italien:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Sverige:
Jonköping International Business School
Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Turkiet:
Provincial Health Directorate of Ankara
Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

På gång

H.E.-L.P.-projektets deltagare arbetar för närvarande med att samla in data från den europeiska undersökningen i de deltagande länderna. Preliminära resultat och analys kommer i september.

Mellan den 21 och 24 september 2011 kommer nästa projektmöte äga rum i Ancona, Italien.
Projektets nästa nyhetsbrev planeras till slutet av 2011 och kommer främst behandla masterversionen av portalen, som då komemr vara tillgänglig för utvärdering.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP