English | Deutsch | Ελληνικ ά | Italiano | Svenska | Suomi | Türkçe

Το H.E.-L.P. είναι online

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2012 οι συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P. εργάστηκαν για τη δημιουργία των εθνικών εκδοχών της πλατφόρμας H.E.-L.P.

Τι θέλουν πραγματικά οι ασθενείς

Μέσα στους πρώτους μήνες εφαρμογής του, οι συνεργάτες του προγράμματος H.E.-L.P. διεξήγαγαν μία ευρεία έρευνα απευθύνοντας ερωτήσεις σε πιθανούς ασθενείς καθώς και στο προσωπικό νοσοκομείων (γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό) σχετικά με το τι είδους πληροφορίες θα επιθυμούσαν να λάβουν και να παράσχουν αναφορικά με θέματα υγείας, πρακτικές πληροφορίες που αφορούν το νοσοκομείο κ.τ.λ. Επίσης, οι ομάδες στόχοι ρωτήθηκαν κατά την έρευνα σχετικά με τις μεθόδους επικοινωνίας που προτιμούν (ειδικά τις μεθόδους που βασίζονται στην πληροφορική τεχνολογία) και τι είδους δυνατότητες επικοινωνίας θα θεωρούσαν σημαντικές. Σε όλες τις χώρες που συνεργάζονται στο πρόγραμμα ερωτήθηκαν συνολικά 270 άτομα σχετικά με αυτά τα σημαντικά θέματα, ώστε να δημιουργηθεί μία συμπαγής βάση δεδομένων για τη δημιουργία της πλατφόρμας πληροφοριών και μάθησης του προγράμματος H.E.-L.P. Επιπλέον, οι συνεργάτες του προγράμματος ανέλυσαν περισσότερους από 100 ιστότοπους νοσοκομείων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα διοχετεύθηκαν σε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Έρευνας, το οποίο είναι τώρα διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος (www.he-lp.eu).

Βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των νοσοκομείων και των ανθρώπων - ο κύριος στόχος του προγράμματος H.E.-L.P.

Χρηματοδοτούμενο μέσω του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου Μάθηση το πρόγραμμα H.E.-L.P. αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των νοσοκομείων σε όλη την Ευρώπη και των πολιτών. Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης των περιπτώσεων των χρόνιων ασθενειών και του αυξανόμενου κόστους στο σύστημα υγείας, οι πάροχοι καλούνται να βρουν νέους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας με τους ανθρώπους και τους ασθενείς.

Η παροχή πυλών πληροφοριών και επικοινωνίας που να κάνουν χρήση τεχνολογιών βασισμένων στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα το web 2.0, είναι η νέα πρόκληση για το σύστημα υγείας.

help-generic-team-ssubiaco-600.jpg

Οκτώ ευρωπαϊκοί οργανισμοί (νοσοκομεία, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμβουλευτικοί οργανισμοί κ.λπ.) από επτά χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Τουρκία) έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν ένα διετές πρόγραμμα συνεργασίας για την οικοδόμηση μιας διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής πληροφοριών για τα νοσοκομεία και τους οργανισμούς υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Με βάση μια εις βάθος ευρωπαϊκή έρευνα των πολιτών/ασθενών καθώς και του προσωπικού από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης όλων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σημαντικοί παράγοντες και κύριες προτεραιότητες για το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να εξαχθούν και να διοχετευτούν σε μια κεντρική εκδοχή της πύλης. Αυτή η κεντρική εκδοχή στη συνέχεια θα προσαρμοστεί για να δημιουργηθούν εθνικές εκδοχές που θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες από τις συμμετέχουσες οργανώσεις.

Τα κύρια παράγωγα και αποτελέσματα του προγράμματος H.E.-L.P. θα είναι:

  • Ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και των νοσοκομείων
  • Κεντρική εκδοχή μιας διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής πληροφοριών για τα νοσοκομεία στην Ευρώπη
  • Εθνικές εκδοχές της πύλης για την Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Τουρκία
  • Πιλοτική εφαρμογή της πύλης H.E.-L.P. σε αυτές τις χώρες
  • Εγχειρίδιο H.E.-L.P. με κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα ποιότητας για τα νοσοκομεία
  • Βραβείο H.E.-L.P. για τα νοσοκομεία που πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας στην πολιτική επικοινωνίας τουςv
  • Υλικό για την ιστοσελίδα του προγράμματος

Μετανάστευση - πρόκληση για τα νοσοκομεία

Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μαζική μετανάστευση είναι ένα σχεδόν νέο φαινόμενο που θέτει προκλήσεις και το οποίο επίσης οδηγεί σε νέες καταστάσεις και προσεγγίσεις στα συστήματα υγείας. Ιδιαίτερα το γλωσσικό εμπόδιο που συνδέεται με το φαινόμενο της μετανάστευσης φαίνεται να αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τα συστήματα υγείας και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας πρέπει να ανταποκριθούν με τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας.

help-generic-helicopter-600.jpg

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επίκεντρο του προγράμματος H.E.-L.P. είναι αυτή η πρόκληση, και οι πύλες ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε δύο γλώσσες των βασικών μειονοτήτων από τις συμμετέχουσες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα παράγωγα και αποτελέσματά του, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τακτά την ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.he-lp.eu.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συχνά και θα παρέχει επίσης τον σύνδεσμο πρόσβασης στην πύλη ανταλλαγής πληροφοριών μόλις αναπτυχθεί.

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο συνεργάτη του προγράμματος

Αν θέλετε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλείστε επίσης να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο συνεργάτη της σύμπραξης:

Αυστρία:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Mr. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Γερμανία:
INIT Developments Ltd.
Mr. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Φινλανδία:
Karier Oy
Mr. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

Ελλάδα:
National School of Public Health
Ms. Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Ιταλία:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Mr. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it

Ιταλία:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Mr. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Σουηδία:
Jonköping International Business School
Ms. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Τουρκία:
Provincial Health Directorate of Ankara
Ms. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr

Προοπτική

Οι συνεργάτες στο πρόγραμμα H.E.-L.P. εργάζονται τώρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής έρευνας στις συμμετέχουσες χώρες, της οποίας τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο, όταν η έκθεση της έρευνας θα έχει ολοκληρωθεί.

Από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2011 οι συνεργάτες θα πραγματοποιήσουν την επόμενη συνάντηση του προγράμματος στην Ανκόνα/Ιταλία.

Το επόμενο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί γύρω στο τέλος του 2011, με το κύριο περιεχόμενό του να ασχολείται με την κεντρική εκδοχή της διαδικτυακής πύλης ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία μέχρι τότε θα είναι διαθέσιμη για δοκιμή.


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
www.he-lp.eu - 511623-LLP-1-2010-1-AT-KA3-KA3MP